OTÁZKA:

Svojmu zákazníkovi som dodal stavebný materiál, na ktorý som vystavil faktúru na sumu 25.550 Eur, ktorú aj napriek tomu, že táto je už dávno po splatnosti do dnešného dňa neuhradil. Minulý týždeň sa mi zákazník ozval, že chce svoj záväzok uhradiť, avšak požiadal ma o splátkový kalendár tak, že by každý mesiac uhradil 1.000 Eur. Aký je najlepší spôsob aby som dosiahol vyplatenie celej dlžnej sumy? Písomnú zmluvu nemáme, fungujeme len na základe objednávok.

ODPOVEĎ:

Vo Vašom prípade navrhujeme vypracovať dohodou o splátkovom kalendári, ktorá bude okrem identifikácie zmluvných strán, obsahovať aj presnú špecifikáciu záväzku ako aj rozpis a lehotu splatnosti jednotlivých splátok.

Takáto dohoda by mala obsahovať aj ustanovenie, v zmysle ktorého pokiaľ by sa dlžník omeškal čo i len s jednou splátkou, stráca výhodu splátok a celý záväzok sa stane splatným.

Do uvedenej dohody zároveň dôrazne odporúčame zakomponovať aj uznanie záväzku zo strany dlžníka, a to podľa § 323 Obchodného zákonníka cit.

„(1) Ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.

(2) Za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj právne úkony uvedené v § 407 ods. 2 a 3.

(3) Uznanie záväzku má účinky aj voči ručiteľovi.“

V zmysle citovaného ustanovenia obchodného zákonníka, v prípade uznania záväzku zo strany dlžníka platí, že v čase jeho uznania záväzok trvá (existuje), čo by Vám značne uľahčilo pozíciu v prípade, že by aj napriek splátkovému kalendáru nedošlo zo strany dlžníka k úhrade záväzku. V prípade vymáhania záväzku súdnou cestou by uznanie dlhu znamenalo významné posilnenie dôkaznej situácie vo Váš prospech.

Nepíšete, v ktorom roku záväzok vznikol t. j. nevieme sa vyjadriť k jeho prípadnému premlčaniu, avšak v obchodnom práve platí, že ani eventuálne premlčanie záväzku nebráni jeho platnému uznaniu (na rozdiel od úpravy v občianskom zákonníku).

Zanechajte nám správu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *