OTÁZKA:

Aktuálne sa rozvádzam s manželom a čoho sa obávam, sú jeho dlhy. Keď nás súd rozvedie, tak jeho dlhy sa budú deliť medzi mňa a jeho? Resp. to tak bude pri majetkovom vysporiadaní? Ja totižto nechcem platiť jeho dlhy, keďže to si narobil on sám.

ODPOVEĎ:

V prípade, ak nedošlo počas manželstva k zrušeniu bezdpodielového spoluvlastníctva platí, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Uvedené znamená, že manželia nadobúdajú počas trvania manželstva nielen práva, ale aj povinnosti, napr. dlhy, a to bez ohľadu na to, či dlh vznikol so súhlasom oboch manželov. Samozrejme je možné pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva (po rozvode manželstva) upraviť vzájomné práva a povinnosti tak, že niektoré alebo všetky dlhy prevezme len jeden z manželov (ktorý sa o tieto zapríčinil). Takáto dohoda je záväzkom medzi pôvodnými manželmi, avšak nebráni tomu, aby sa veriteľ (úspešne) domáhal „neúčinnosti“ takéhoto právneho úkonu, čo v praxi znamená, že by mohol postihnúť aj majetok toho z rozvedených manželov, ktorý dlhy formálne neprevzal. Za účelom ochrany veriteľov platí, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Pre prípady, ak jeden z manželov počas trvania manželstva koná nehospodárne a zadlžuje BSM, napr. gambling, je možné domáhať sa už počas trvania manželstva zrušenia BSM tak, aby v budúcnosti „zodpovedný“ z manželov za dlhy nezodpovedal.

Zanechajte nám správu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *