Dnes je:    meniny má:


 

 
 
 

Náše právnicke portfólio

Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Pekár je advokátska kancelária so sídlom v Slovenskej republike v Bratislave. Kancelária bola založená JUDr. Miroslavom Pekárom v roku 1991 po dlhoročných skúsenostiach zakladateľa ako podnikového právnika. JUDr. Miroslav Pekár sa špecializuje na obchodné právo, pozemkové právo, občianske právo a konkurzné právo.

JUDr. Miroslav Pekár ako zakladateľ a hlavný partner/advokát sa dlhodobo od roku 1974 venuje poskytovaniu právnej pomoci, a to v rokoch 1974 - 1991 na pozícií podnikového právnika a od roku 1991 do dnešného dňa na pozícií advokáta zapísaného v Slovenskej advokátskej komore.

Súčasťou právneho tímu advokátskej kancelárie je Mgr. Rastislav Čerevka, ktorý pracuje v kancelárií od februára 2003. V apríli 2006 absolvoval advokátske skúšky, pričom v súčasnosti sa špecializuje na obchodno-záväzkové právo, občianske právo hmotné a procesné, správne právo a pracovné právo.

Ďalším odborným členom advokátskej kancelárie je Ing. Miroslav Pekár, ktorý v roku 2004 absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Svoju činnosť zameriava predovšetkým na poskytovanie podpory v oblasti ekonomického a daňového poradenstva, správy nehnuteľností, realitnej činnosti a výkonu dobrovoľných dražieb.

V roku 2010 bola činnosť našej kancelárie rozšírená aj o poskytovanie služieb v oblasti vykonávania dobrovoľných dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, a to prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti BDS – Banková dražobná spoločnosť, a.s.“, ktorá prispieva k efektívnejšiemu vymáhaniu a správe pohľadávok.

Kancelária v súčasnosti poskytuje klientom právne služby na celom území Slovenskej republiky, a to najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a trestného práva s cieľom zabezpečiť pre klienta komplexný právny servis na profesionálnej úrovni s dôrazom na vysokú odbornosť, pružnosť a efektivitu poskytovaných služieb s prihliadnutím na povahu poskytovaných služieb smerujúcu k obchodným spoločnostiam.

V záujme efektivity a komplexnosti riešenia jednotlivých zverených prípadov úzko spolupracujeme s notármi, súdnymi exekútormi, znalcami, tlmočníkmi, účtovnými a daňovými poradcami.

Kancelária ma bohaté a dlhoročné skúsenosti najmä pri správe a vymáhaní pohľadávok, pri zakladaní, zmenách ako aj riešení vnútorných právnych vzťahov obchodných spoločností ako aj v oblasti práv týkajúcich sa nehnuteľností. Kancelária ďalej poskytuje právnu pomoc v oblasti práva na ochranu osobnosti, nekalosúťažného podnikania, konkurzov a vyrovnaní, rodinného práva, vrátane právneho zastupovania nielen domácich ale aj zahraničných klientov. Rozsah ponúkaných právnych služieb zahŕňa aj poskytovanie právnych služieb v rámci ústavného, občianskeho, dedičského, zmenkového, daňového, colného,  pracovného a trestného práva.

Naša kancelária poskytuje dlhodobo služby domácim ale aj usadeným zahraničným obchodným spoločnostiam /najmä z majetkovou účasťou rakúskych, nemeckých a maďarských spoločníkov/, pričom činnosť je zameraná najmä na poskytovanie paušálnych služieb spojených s bežnou právnou agendou obchodných spoločností.

© 2010 DalissDaliss:Counter Všetky práva vyhradené